Ontdek onze nieuwe hutten (-30%) voor een verblijf in de Dordogne! Profiteer van lopende promoties - 25% korting op de laatste beschikbare plaatsen FLASH VERKOOP!

Camping geopend van 15 juni tot 13 september 2024
Groepen +20 pers (motorrijders, verjaardagen, bruiloften...) van 8 May tot 29 September 2024

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving

Presentatie

NOM DU SITE is een site die wordt uitgegeven door de ENTREPRISE, met een kapitaal van XXX €, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van XXX onder het nummer 123456 en met haar hoofdkantoor op het ADRESSE POSTALE.

Directeur van publicatie : Mr XXXContact vanaf deze pagina

De website wordt gehost door het bedrijf OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

De internetsite www.site.com (de site) is het exclusieve eigendom van ENTREPRISE.

De Site is ontwikkeld door e.Berger Création de sites Internet.

Het raadplegen van de Site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de Site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen. Het is normaal te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. De site wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de Site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aan te wenden. Indien de gebruiker de bepalingen van deze wettelijke mededeling niet naleeft, kan hij/zij burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de Site is informatie te verschaffen over alle activiteiten van de vennootschap en zij streeft ernaar op de Site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

Intellectuele eigendom en namaak

ENTREPRISE is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, video’s, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : ENTREPRISE. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Foto credits : ENTREPRISE

Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De Site kan gebruik maken van JavaScript-technologie.
De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik ervan. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met behulp van recente, virusvrije apparatuur met een bijgewerkte browser van de laatste generatie

Beperking van de aansprakelijkheid

ENTREPRISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de testsite, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.
ENTREPRISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site.

Hypertext links : De site www.site.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites waarvoor ENTREPRISE de inhoud van de bezochte sites niet kan verifiëren en bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband op zich neemt.

Opmerkingen : ENTREPRISE moedigt Internetgebruikers aan om opmerkingen op de Site te plaatsen. Commentaren die geen verband houden met de inhoud van de Site zullen echter als spam worden beschouwd en bijgevolg worden verwijderd. Commentaar dat beledigend is of racistische, gewelddadige of seksuele connotaties heeft, zal ook worden verwijderd.

Privacybeleid

De internetgebruiker kan worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken bij het beantwoorden van de op de Site aangeboden formulieren. Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk voor ENTREPRISE om het verzoek van de internetgebruiker te verwerken

ENTREPRISE verbindt zich ertoe de bepalingen na te leven van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, en van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de “RGPD”, en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te vrijwaren.

Verzamelen van gegevens

Contactformulieren : e verzamelde persoonsgegevens:
– Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon ;
– Alle andere informatie die u ons wenst te verstrekken.

Reacties : Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die zijn ingevuld in het reactieformulier, maar ook uw IP-adres en de user agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Gravatar : Een geanonimiseerde string gemaakt van uw e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de Gravatar-dienst worden gestuurd om te controleren of u deze gebruikt. U kunt het privacybeleid van de Gravatar-dienst lezen. Nadat uw commentaar is goedgekeurd, zal uw profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast uw commentaar.

Ingesloten inhoud van andere sites : Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account op hun website hebt.

Cookies : ENTREPRISE verzamelt ook informatie over uw verbinding en navigatie, door het gebruik van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren en de navigatie op de website te optimaliseren (zie het hoofdstuk over « Cookies » hieronder).

De persoonlijke gegevens die op de Site worden verzameld, worden uitsluitend door leden van het ENTREPRISE team verwerkt.

Verantwoordelijke voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

ENTREPRISE verwerkt de persoonsgegevens van internetgebruikers in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.
ENTREPRISE houdt een schriftelijk register bij van de persoonsgegevens die op de site worden verwerkt.
ENTREPRISE verbindt zich ertoe, in het kader van haar middelenverbintenis, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen op dit gebied ten uitvoer te leggen om een passend niveau van veiligheid te waarborgen en de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Toegang tot gegevens

Het personeel van ENTREPRISE, dat aan een geheimhoudingsplicht is onderworpen, kan toegang hebben tot sommige van uw gegevens.
Onze partners die belast zijn met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen kunnen ook toegang hebben tot uw gegevens: in deze gevallen worden de internetgebruikers ervan in kennis gesteld dat hun persoonsgegevens onderworpen zullen zijn aan dezelfde bescherming als die welke in Europa wordt vereist, voor zover deze partners verplicht zijn de RGPD na te leven met betrekking tot de persoonsgegevens van Europese burgers.
Ten slotte kunnen ook de politiële, gerechtelijke of administratieve autoriteiten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, in de gevallen waarin de wet voorziet.

Gebruik van gegevens

ENTREPRISE verzamelt en registreert uw persoonsgegevens om de volgende handelingen te verrichten, die noodzakelijk zijn voor de levering van producten of diensten, maar ook voor commerciële prospectie met betrekking tot haar producten:
– Inspelen op verzoeken van internetgebruikers
– Beheer van abonnementen op onze nieuwsbrieven of e-mailings;
– Klantendienst bereikbaar per post of e-mail voor elke vraag of klacht;
– Beheer van de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
– Controle op de naleving van de toepasselijke wetgeving, onze contracten en algemene gebruiksvoorwaarden.
– Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens in een speciale database;
– U informatie te sturen over onze producten en/of ons bedrijf;
– het opstellen en versturen van promotionele aanbiedingen met betrekking tot onze producten per post, e-mail of een ander medium;
– Gepersonaliseerde getrouwheids- of commerciële prospectieacties;
– Verzamelen van meningen van klanten;
– Opstelling van handelsstatistieken.

Behoud van gegevens

ENTREPRISE verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling, te bewaren gedurende een periode van maximaal 3 jaar te rekenen vanaf het laatste contact met de internetgebruiker, ongeacht of dit contact op zijn initiatief dan wel op initiatief van ENTREPRISE tot stand is gekomen.
Na afloop van deze periode of ingeval de internetgebruiker zijn rechten uitoefent, verbindt, ENTREPRISE zich ertoe elke kopie van de persoonsgegevens van de internetgebruiker waarover zij beschikt, te vernietigen.
De gegevens met betrekking tot uw navigatie die worden verzameld door de cookies die u hebt toegestaan, hebben een specifieke bewaartermijn, die niet langer mag zijn dan 13 maanden.

Het recht van internetgebruikers op hun persoonsgegevens

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van Verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
– Een recht van toegang
– Recht op correctie
– Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en deze te wissen
– Het recht om bezwaar te maken tegen profilering
– Het recht op beperking van de verwerking
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uitoefening van hun rechten

Deze rechten kunnen mete ENTREPRISE op de volgende wijze worden uitgeoefend:
– Per post, door ons te schrijven op het volgende adres: ADRESS
– Langs elektronische weg, door het sturen van een e-mail naar het volgende adres: EMAIL

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kan ENTREPRISE uw identiteit verifiëren en/of u vragen meer informatie te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen. ENTREPRISE zal trachten binnen een redelijke termijn aan uw verzoek te voldoen en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.
In geval van een onbevredigend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés Civiles (CNIL)

Cookies

Het surfen op de Site kan ertoe leiden dat cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.
Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site.

De hier gedeponeerde cookies geven, afhankelijk van uw keuzes en standaard internettechnologieën, met name toegang tot de volgende informatie
– Identifiers van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer, Android-identifier,
Apple ID, etc.),
– Type besturingssysteem dat door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, enz.),
– Type en versie van de browsersoftware die door uw terminal wordt gebruikt (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, enz.),
– Data en tijden van aansluiting op onze diensten,
– Adres van de internetpagina waar u vandaan komt,
– Browsinggegevens over onze diensten, bekeken inhoud.

De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.
Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics : ENTREPRISE gebruikt Google Analytics om de gebruikers van deze site te volgen, dat cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen. Om aan de nieuwe verordening te voldoen, heeft Google een wijziging in de verwerking van gegevens opgenomen die gebruikers op de volgende pagina’s kunnen raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.site.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd.